Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, vymedzuje zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmu. Tieto príjmy daňovník ani neuvádza v daňovom priznaní, teda  z nich ani neplatí daň.

Zákon o dani z príjmov upravuje:

 • príjmy, ktoré nie sú predmetom dane,
 • príjmy, ktoré sú od dane oslobodené
 • príjmy, ktoré sú predmetom dane

Prvé dva druhy príjmov daňovník v daňovom priznaní nepriznáva, to znamená, že z nich ani neplatí daň. Tretí druh príjmu je daňovník povinný priznať v daňovom priznaní a zaplatiť z neho daň po  odpočítaní výdavkov a nezdaniteľnej časti na daňovníka.

Ktoré príjmy nie sú predmetom dane z príjmu pre fyzické osoby?

Medzi príjmy, ktoré nie sú predmetom dane príjmu fyzických osôb (FO, SZČO) patria:

 • prijatá náhrada oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov,
 • príjem získaný vydaním, darovaním alebo dedením nehnuteľného ( bytu, domu, nebytového priestoru alebo ich časti …) a hnuteľného majetku ( auta, zariadenia, stoja …), okrem príjmu z neho plynúceho a okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom činnosti podľa §5 ( príjmy zo závislej činnosti – zamestnanie ) a §6 (príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z používania diela a umeleckého výkonu),
 • prijatý úver alebo pôžička,
 • podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku po zdanení v obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 • vyrovnávací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný po zdanení tichému spoločníkovi okrem podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejno obchodnej spoločností, podielu na zisku spoločníka verejno obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejno obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácií spoločnosti a vyrovnávacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejno obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti (za  obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom v zahraničí),
 • DPH uplatnená v cene tovarov a služieb, ak ide o platiteľa DPH,
 • podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch  a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou,
 • príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov ako aj príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri zrušení daňovníka bez likvidácie a to aj vtedy, ak súčasťou splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti je aj majetok spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie.

Ktoré príjmy nie sú predmetom dane pre právnické osoby?

Každý daňovník – právnická osoba, ktorá nie je založená alebo zriadená na podnikanie nemusí podávať daňové priznanie, ak má príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona o dani z príjmov. Právnické osoby, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie:

 • Národná banka Slovenska
 • Fond národného majetku SR
 • Občianske združenia ( s právnou subjektivitou ) ako právnické osoby
 • Rozpočtové organizácie
 • Príspevkové organizácie
 • Štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti

Čo by vás mohlo zaujímať: