Zmeny v poistnom na zdravotnom poistení pre SZČO

Od 1.1.2014 prichádza k zmenám na zdravotnom poistení pre SZČO.Sadzba poistného

Samostatne zárobkovo činná osoba platí z príjmu zdaňovaného podľa § 6 preddavky na poistné a to :

  • Vo výške najmenej 14 percent z minimálneho základu,
  • vo výške najmenej 7 percent z minimálneho základu, ak je zároveň poberateľ invalidného dôchodku alebo má mieru funkčnej poruchy viac ako 50 %

Výpočet preddavkov na poistné pre rok 2014

Preddavok na poistné na rok 2014 sa určí vo výške určenej sadzbou poistného z podielu pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutého v roku 2012, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a koeficientu 1,6.

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby 

Vymeriavacím základom samostatne zárobkovo činnej osoby je podiel základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, a koeficientu 1,6 (stanoveného pre rok 2014).

Splatnosť preddavku 

Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.

Tabuľka vymeriavacích základov a preddavkov SZČO pre rok 2014

Samostatne zárobkovo činná osoba

(SZČO)

Sadzba poistného

Vymeriavací

základ v €

Preddavok

v €

SZČO bez zdravotného postihnutia (ZP)

Najmenej 14% z minimálneho

základu

402,50

56,35

Najviac 14% z päťnásobku

priemernej mesačnej mzdy

4 025,00

563,50

SZČO so ZP

Najmenej 7% z minimálneho

základu

402,50

28,17

Najviac 7% z päťnásobku

priemernej mesačnej mzdy

4 025,00

281,75

Čo by vás mohlo zaujímať: