Používanie motorového vozidla na služobné a súkromné účely

Ak zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi služobné motorové vozidlo aj na súkromné účely, poskytuje tým zamestnancovi nepeňažný príjem, ktorý musí zamestnanec zdaniť. Viete v akej výške?

Novela zákona č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zo dňa 1.1.2014 stanovila nový spôsob výpočtu výšky nepeňažného príjmu zamestnanca za používanie služobného motorového vozidla aj na súkromné účely zamestnanca. Táto novela zároveň zohľadňuje aj výšku opotrebenia poskytovaného služobného motorového vozidla aj na súkromné účely zamestnanca.

Vzhľadom k tomu, že sa hodnota motorového vozidla každý rok mení, znižuje opotrebením alebo zvyšuje technickým zhodnotením, je zamestnávateľ povinný prepočítať hodnotu motorového vozidla vždy k prvému dňu príslušného kalendárneho roka za každý aj začatý kalendárny mesiac poskytovania služobného motorového vozidla zamestnancovi aj na súkromné účely. Od 1.1. 2014 sa vstupná cena motorového vozidla postupne počas nasledujúcich 7 rokov znižuje o 12,5%. Tým klesne zamestnancovi nepeňažný príjem zo závislej činnosti a súčasne aj výška jeho dane z príjmu.

Do hrubého príjmu zamestnanca sa po 1.1. 2014 započítava suma vo výške 1% z ceny motorového vozidla. A to od roku zaradenia motorového vozidla do používania počas 8 kalendárnych rokov bezprostredne nasledujúcich po sebe. Keď uplynie toto obdobie, teda motorové vozidlo je zaradené do majetku spoločnosti dlhšie ako 8 rokov, motorové vozidlo prestáva byť pre zamestnanca nepeňažným príjmom.

Čo by vás mohlo zaujímať: