Brigády po novele Zákonníka práce 1.7.2014

Dňom 1. júla 2014 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce. Nájdite si čas a prečítajte si nasledujúce riadky. Sú zamerané na užitočné informácie o vplyve tejto novely na už existujúce aj na novovzniknuté dohody o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti. 

V prvom rade sa zameriam na jednu z najdôležitejších zmien – na trvanie dohody.

Dohody možno rozdeliť podľa dátumu ich vzniku do dvoch skupín:

  • dohody, ktoré vznikli 30.6.2014 a skôr
  • dohody, ktoré vznikli 1.7.2014 a neskôr

Podľa novely možno dohodu o vykonaní práce, dohodu o brigádnickej práci študenta alebo dohodu o pracovnej činnosti, ktorá vznikne od 1.7.2014 a neskôr uzatvoriť najviac na 12 mesiacov. Z toho vyplýva, že dohoda, ktorá vznikla 1.7.2014, musí byť ukončená najneskôr do 30.6.2015.

Dohoda, ktorá vznikla dátumom 30.6.2014 a skôr, bude zo zákona ukončená najneskôr  30.6.2015.

Novela Zákonníka práce umožňuje uzatvárať dohody iba na dobu určitú. Zároveň však ponúka zamestnávateľom možnosť uzatvárať dohody opakovane na tú istú pracovnú činnosť hneď po ukončení predošlej dohody. 

Novela ďalej upravuje Zákonník práce v časti splatnosť a výplata odmeny.

  • Dohoda o vykonaní práce

Odmena z dohody o vykonaní práce je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak nie je v dohode o vykonaní práce uvedené inak. Odmena z dohody o vykonaní práce môže byť splatná a vyplatená aj za časové obdobie dlhšie ako 1 mesiac, respektíve až po vykonaní práce. Dohoda o vykonaní práce môže byť uzatvorená na pravidelný aj na nepravidelný príjem. Závisí to od dohodnutého odmeňovania v dohode o vykonaní práce alebo v kolektívnej zmluve.

  • Brigádnická práca študenta a Dohoda o pracovnej činnosti

Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr v posledný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom bola práca vykonaná.

Pri pravidelnom príjme musí byť medzi brigádnikom a zamestnávateľom uzatvorená dohoda, ktorá začne a skončí buď v tom istom  kalendárnom mesiaci alebo v rôznych kalendárnych mesiacoch.

Pri nepravidelnom príjme musí byť medzi brigádnikom a zamestnávateľom uzavretá dohoda, ktorá začne a skončí v tom istom kalendárnom mesiaci. 

Dohody, ktoré vznikli pred dátumom 1.7.2014 na nepravidelný príjem a boli uzatvorené na dlhšie obdobie ako jeden mesiac, je potrebné ukončiť do 30.6.2014. Ak chce zamestnávateľ dohodu uzatvoriť nanovo, môže. Ale buď na obdobie jedného mesiaca s nepravidelným príjmom, alebo na dlhšie obdobie, nie však viac ako jeden rok s pravidelným príjmom.

Táto novela opäť znevýhodňuje dohodárov a zamestnávateľom kladie polená pod nohy. Keďže zamestnávatelia budú pracujúcich na dohody prijímať a po roku s nimi ukončovať dohody, prinesie to pre nich značnú administratívnu záťaž spojená s častejšou oznamovacou povinnosťou do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne nielen pri začatí ale aj pri ukončení dohody.

Čo by vás mohlo zaujímať: