Viete aká je výška rodičovského príspevku a kto má naňho nárok

Rodičovský príspevok je v podstate príspevok a pomoc od štátu, ktorá sa vypláca všetkým rodičom, ktorý sa starajú o dieťa. Tento príspevok slúži na to, aby ste mohli zabezpečiť pre Vaše dieťa všetky základné a nevyhnutné materiálne potreby, ktoré potrebuje pre svoj zdravý vývoj a správnu výchovu. Nárok naň má každý rodič dieťaťa, takže nielen matka, ale aj otec.

Z pohľadu zákona je rodičovský príspevok štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičom na zabezpečovanie riadnej starostlivosti o dieťa vo veku do 3 rokov dieťaťa, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, tak až do veku 6 rokov dieťaťa. Do 6 okov veku dieťaťa máte nárok aj vtedy, ak je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do tejto starostlivosti. Čo je to tá náhradná starostlivosť a ktoré deti sem spadajú?

Podľa zákona do tejto kategórie patrí osvojené dieťa, dieťa, ktoré bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu,  dieťa manžela, ktoré mu bolo zverené do výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu a tiež dieťa, ktorého rodič zomrel. Samozrejme, nárok na tento rodičovský príspevok má každý rodič a príspevok dostane ten, ako sa určí dohodou medzi rodičmi, takže príspevok patrí len jednému z rodičov.

To isté platí aj vtedy, ak je v rodine viac detí mladších ako 3 roky, prípadne 6 rokov v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Aby ste ale príspevok mohli dostať, nestačí mať nárok. Musíte splniť aj niekoľko podmienok, ktoré štát určuje, aby zabezpečil, že tento príspevok dostanú skutočne len taký rodičia, ktorí si plnia svoje povinnosti výchovy voči dieťaťu.

Aké sú podmienky?

Prvou podmienkou je teda riadna starostlivosť rodiča aspoň o jedno dieťa vo veku do 3 rokov, s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do šiestich rokov alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do tejto starostlivosti. Príspevok teda nedostane hocikto, nestačí, že ste len rodič a o dieťa sa riadne nestaráte, prípadne sa oň stará niekto úplne iný.

Druhou podmienkou je trvalý alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území SR a rovnako aj trvalý alebo prechodný pobyt dieťaťa na území SR. Znamená to, že na to, aby ste mohli získať rodičovský príspevok, musíte vy, ako oprávnená osoba na poberanie takéhoto príspevku, zotrvávať na území našej krajiny, ale zároveň tu musí zotrvávať aj dieťa, na ktoré si nárok na rodičovský príspevok uplatňujete.

Treťou podmienkou je, že nemôžete vykonávať zárobkovú činnosť. Ak pracujete na trvalý pracovný pomer, nemôžete vykonávať túto činnosť, pokiaľ ste samostatne zárobkovo činná osoba, musíte si živnosť pozastaviť. Podľa najnovšieho znenia zákona sa však za zárobkovú činnosť nepovažuje práca, ktorú budete vykonávať na základe dohody o práce vykonávanej mimo pracovného pomeru. Tento problém sa dlho riešil, pretože mamičky si nemohli privyrábať popri starostlivosti o dieťa.

Čo je riadna starostlivosť

Riadnou starostlivosťou sa podľa zákona rozumie osobná starostlivosť poskytovaná dieťaťu rodičom v záujme fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa. Znamená to, že musíte zabezpečiť dieťaťu najmä primeranú výživa, hygienu a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa u lekára. Okrem toho existuje aj niekoľko prípadov, ktoré sa tiež považujú za splnenú riadnu starostlivosť. Tento prípad je aj vtedy, ak je dieťa zo zdravotných dôvodov v ústavnej zdravotnej starostlivosti najviac 90 po sebe nasledujúcich dní, taktiež aj vtedy, ak dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom navštevuje najviac štyri hodiny denne materskú školu, zariadenie sociálnych služieb alebo iné obdobné zariadenie.

Zákon pozná aj ďalšiu výnimku a to je vtedy, ak dieťa navštevuje najviac štyri hodiny denne materskú školu alebo iné obdobné zariadenie, ak jeho rodičia alebo osamelý rodič, ktorý je slobodný, rozvedený, ovdovený, sú občania s ťažkým zdravotným postihnutím alebo rodič počas štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole alebo počas vzdelávania a prípravy na vstup na trh práce podľa osobitného predpisu zabezpečí riadnu starostlivosť o dieťa druhým rodičom dieťaťa alebo inou plnoletou fyzickou osobou. Zároveň platí, že ak jeden rodič vykonáva prácu podľa dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, musí touto riadnou starostlivosťou poveriť druhého rodiča alebo inú plnoletú fyzickú osobu.

Aká je výška rodičovského príspevku?

Aktuálna výška rodičovského príspevku je 199,60 Eur. V prípade, ak rodič v období, keď sa stará o dieťa, má nárok na materskú, ktorej výška v kalendárnom mesiaci je nižšia, než je výška rodičovského príspevku, rodičovský príspevok sa vypláca vo výške rozdielu medzi rodičovským príspevkom a materským, takže sa vlastne dorovnáva. Nárok na rodičovský príspevok sa uplatňuje zásadne písomne na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu. Žiadosť musí obsahovať osobné údaje, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu pobytu, rodné číslo rodiča a dieťaťa.

Rodičovský príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na tento príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca. Príspevok sa vypláca mesačne a pozadu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok. To znamená, že ak máte nárok na príspevok napríklad od polovice januára, dostanete ho za celý január a najneskôr do konca februára.

Alternatívou k poberaniu rodičovského príspevku je ešte príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý získa rodič vtedy, ak dieťa umiestni do jasiel alebo do opatery fyzickej osoby. Tento príspevok je vo výške najviac 230 Eur mesačne, čiže viac, ako bežný rodičovský príspevok. Slúži na na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Minimálna výška je 41,10 Eur bez preukázania výdavkov a maximálna už zmienených 230 Eur v závislosti od preukázaných výdavkov na starostlivosť o dieťa.

Čo by vás mohlo zaujímať: